Brániční dýchání

Brániční dýchání

Mgr.. Markéta Mikulášová , MUDr. Petr Brandtl

Brániční dýchání je součástí správného dechového stereotypu, který člověk přirozeně používá během své ontogeneze. Fyziologicky dochází při nádechu ke kontrakci bránice, stlačí se dolů, a při výdechu pak k její relaxaci, kdy se vyklene do oblouku hrudníku. Vlivem nesprávných a pro lidské tělo nefyziologických pohybových návyků, jakými jsou třeba dlouhodobý sed, což je poloha pro člověka nepřirozená, nebo přetěžování pohybového aparátu horních končetin například prací na počítači či těžkou manuální prací, se dýchání může přizpůsobit nestandardní situaci a může dojít k zapojení pomocných dýchacích svalů na přední straně krku, nefyziologickému zdvihání ramen při dýchání a nesprávnému rozvíjení hrudníku. Bránice se pak zapojuje nedostatečně.

Funkce bránice

  1. Základní funkcí bránice je dýchání.
  2. Bránice je součástí hlubokého stabilizačního systému, má vliv na držení těla a stabilitu, to je její posturální funkce.
  3. Viscerální neboli orgánová funkce je ovlivňování řady orgánů dutiny břišní, mimo jiné funguje jako zevní jícnový svěrač. Všechny funkce bránice spolu úzce souvisí. Při správné aktivaci bránice dýcháním dochází také k pozitivnímu ovlivnění této funkce a díky tomu může dojít ke snížení obtíží vyvolaných gastroezofageálním refluxem.
  4. Dále má dechový stereotyp vliv také na psychický stav. (A obráceně, psychika má vliv na dechový stereotyp.) Brániční dýchání tedy může přispívat i k relaxaci a uvolnění, čehož se využívá např. v psychiatrii u některých antistresových a relaxačních technik.

Brániční dýchání a refluxní choroba jícnu

Postupně se ukazuje, že brániční dýchání může pomoci pacientům nejen s respiračními chorobami (např. astma bronchiale), ale také pacientům s refluxní chorobou jícnu. Naše gastroenterologické pracoviště též v minulosti přispělo ke zvýšení povědomosti o této problematice (P .Bitnar, M. Smejkal, J. Dolina, J. Š´tovíček, A. Hep, P. Brandtl, P. Kolář: Crural diaphragm function monitoring in the lower esophageal sphincter area) a mělo s tímto příspěvkem velký úspěch na světové konferenci OESO 2012.

Kurz bráničního dýchání na pracovišti
Gastroenterologie MUDr. Petr Brandtl s.r.o.

Tento kurz si klade za cíl nejenom naučit správnému bráničnímu dýchání, ale zároveň i posílení bránice jako svalu s pomocí dechového trenažeru. Dlouhodobým cílem je po získání správného dechového stereotypu i setrvání v tomto návyku. Metoda bráničního dýchání spočívá ve vstupním vyšetření pacienta fyzioterapeutem, na jehož základě následně dochází k nácviku bráničního dýchání v různých polohách s využitím dechového trenažéru. Lekce probíhají pod dohledem vyškoleného fyzioterapeuta. Jedná se o metodu bezpečnou, vycházející z přirozeného vývoje člověka. Na začátku a konci kurzu se měří rozvoj hrudníku a také síla dýchacích svalů pomocí přístroje RPM za účelem správného výchozího nastavení dechového trenažéru a ke zdokumentování úspěšnosti kurzu a motivaci pacienta.

Domníváme se, že refluxní chorobu jícnu nelze vnímat jen z úzkého pohledu gastroenterologie, ale je nutné ji vidět ve všech souvislostech, k čemuž přispívá i propojení odbornosti gastroenterologie a fyzioterapie na našem pracovišti.